Audzināšanas darbs

Aktualitātes audzināšanas darbā 2022./2023. mācību gadā

 

Klašu audzinātāji 2022./2023. mācību gadā

1. klase - Sandra Sprance

2. klase - Solvita Strautiņa 

3. klase - Iveta Brence

4. klase - Sandra Sprance

5. klase - Ieva Cekule 

6. klase - Inguna Kondratjeva

7. klase - Rita Puķīte

8. klase - Guntars Purgalis

9. klase - Iveta Brence

Klases stundu ieteicamās tēmas

Uzvedības un saskarsmes problēmas 

Klasvadība 

 

Skolas tradīcijas

  • kultūras, izglītojoši un svinamu, atzīmējamu un atceres dienu pasākumi (Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena un lāpu gājiens, Valsts svētku koncerts, Ziemassvētku koncerti, Barikāžu atceres pasākums, skolas jubilejas svinības un absolventu salidojums)
  • sporta pasākumi (visas skolas dalība Olimpiskajā dienā, sporta dienas, piedalīšanās Vidzemes Olimpiskā centra sacensībās “Ledus gladiatori”, Sniega dienas)
  • klases kolektīva saliedējoši pasākumi (Pirmklasnieku svētku diena, klases vakari, skolas pēdējais zvans un izlaidums 9. klases skolēniem, skolas pēdējā diena 1.-8. klašu skolēniem “Talantu festivāls”)
  • skolēnu un skolotāju godināšanas pasākumi (Atzinības, Petaicības skolotājiem, skolēniem, zelta un sudraba liecību pasniegšana Ziemassvētkos un skolas noslēgumā, ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem)
  • labdarības pasākumi (dāvanu sagatavošana sociālās aprūpes centram “Mārsnēni, pensionētajiem skolotājiem un skolas darbiniekiem, vientuļajiem Trikātas pagasta iedzīvotājiem, iesaistīšanās “Paldies” dienā un “Draudzīgajā aicinājumā”)
  • skolas apkārtnes sakopšanas talkas pavasarī un rudenī
  • karjeras pasākumi (“Karjeras nedēļa”)
  • skolas popularizēšana sabiedrībā (tikšanās ar Trikātas pamatskolas 1. klases skolēniem un viņu vecākiem)
  • izklaides pasākumi (koncerti, teātra izrādes)