Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglitojamoSākot jauno 2019./2020. mācību gadu, Trikātas pamatskolā tiks atsākts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus.

Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Jaunais projekta plānošanas periods ilgs divus mācību gadus, sākoties 2019.gada 1.jūnijā un noslēdzoties 2021.gada 31.maijā. Šajā plānošanas periodā Trikātas pamatskolā atbalstīta STEM un vides joma. Atbalsta pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu skolēni. Atbalsta pasākumu plāna īstenošanai tiks piešķirts finansējums pedagogu darba samaksai, degvielas izmaksām dažādu mācību vizīšu organizēšanai un pakalpojumu apmaksai par "Zinātkāres dienām" skolā. 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

Projekta ietvaros STEM un vides jomā skolā tiks īstenots:

Nodarbību cikls "Scratch" 3.-6.klasei. Praktiskas nodarbības programmēšanas vidē Scratch izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem.

Nodarbību cikls "LEGO" 1.-4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem, kurās apgūs prasmi konstruēt programmējamus LEGO robotus.

Nodarbību cikls "Spēles ar koku" 5.-9.klasei. Teorētiskas un praktiskas nodarbības izglītojamo radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai.

Nodarbības "Mazais pētnieks" 1.-4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamo intelektuālā potenciāla, radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai. Neformālas mācību formas - ekskursijas, rotaļas, tikšanās, pētījumi, eksperimenti.

Nodarbības "Mācos ar prieku!" 3.-7.klasei. Individuālas un interešu grupu nodarbības izglītojamajiem ar augstiem un vidējiem mācību sasniegumiem matemātikā.

Informāciju sagatavoja direktore Inguna Kondratjeva


Afisa Motosportists

Afisa 30 maijs

Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros


“Pēti, argumentē, pamato”

“Nekas nav par grūtu ar gribasspēku apveltītam cilvēkam,” tā teicis R. Erasms. Šo atziņu gribētos attiecināt uz Trikātas pamatskolas 6. klases skolēniem, jo viņiem tika dota iespēja darboties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbību ciklā “Pēti, argumentē, pamato”.

Šī cikla mērķis bija izkopt pētnieciskās darbības pamatprasmes, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību mācību procesā un tālākās izglītības gaitās.

Mācību gada laikā skolēni izzināja pētnieciskā darba svarīgākos posmus, tika iepazīstināti ar darba uzbūvi, tā daļām un noformējumu. Darba gaitā skolēni izvēlējās katrs savu pētnieciskā darba tēmu, ieguva informāciju no dažādām interneta mājas lapām, žurnāliem u. c., mācījās iegūto informāciju apstrādāt, izvērtēt būtisko. Praktiskajā daļā ieguva pētījuma datus (arī fotografējot produktu etiķetes), tos apstrādāja. Gala rezultātā tika izveidots pētnieciskais darbs datornoformējumā. Tad sekoja prezentācijas veidošana un darba aizstāvēšana.

Darbu aizstāvēšanas dienā kopā ar viesiem – uzaicinātajiem skolēnu vecākiem, skolotājiem un 3. klases skolēniem – prezentēja savu padarīto darbu. Lielākā daļa skolēnu bija izvēlējušies tēmas, kas saistītas ar veselīgas pārtikas lietošanu. Rendija Ziemane iepazīstināja ar pētījumu “Tauku daudzums “Trikātas pienotavas” ražotajos sieros”, viņas secinājums, ka visvairāk tauku ir Kūpinātajā sierā, bet vismazāk “BIO Maasdamer” sierā. Rendija ne tikai bija aptaujājusi skolēnus par sieriem, to lietošanu pārtikā, bet arī intervējusi siera meistari Inesi Ziemani.

Viktorija Skaldere savukārt bija pētījusi cukura daudzumu Trikātas skolēnu iecienītākajos saldinātajos dzērienos. Secinājums – visvairāk cukura ir Pepsi dzērienā (11 g uz 100 g dzēriena), kurš tik ļoti iecienīts bērnu vidū.

Matīsam Ielītim ļoti garšo saldējums, un viņš bija vēlējies iepazīties ar saldējuma vēsturi un izzināt, cik daudz cukura ir iecienītākajos saldējumos. Pēc aptaujas datiem izrādās, ka Trikātas skolēniem vislabāk garšo saldējums “Turbo”, bet cukura visvairāk ir “Polā”.

Natālija Terentjeva stāstīja par sava pētījuma “Cukura daudzums Latvijā ražotajā šokolādē” rezultātiem. Viens no pētījuma secinājumiem, ka visvairāk cukura ir šokolādes tāfelītē “Serenāde”.

Daniels Tabarovs pievērsis uzmanību mobilo telefonu lietojumam skolēnu vidū. Viņu arī interesējusi mobilo telefonu straujā attīstības vēsture. Aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus, secinājis, ka visiem ir telefons, bet visvairāk skolas laikā izmanto sociālos tīklus – InstagramSnapchat, kā arī saziņai ar vecākiem.

Elīza Evelīna Pētersone apkopojusi, papildinājusi savas dzimtas koku un iepazīstināja klātesošos ar savas vecmāmiņas dzīves gājumu, bet Samanta Priedīte, uzsākot mācības Trikātas skolā tikai no janvāra, izzināja suņu šķirnes un savu stāstījumu papildināja ar dažādu suņu šķirņu attēliem.

Pēc darbu aizstāvēšanas skolas direktores vietniece katram skolēnam pasniedza Sertifikātu par to, ka viņš ir apguvis projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tēmas “Pēti, argumentē, pamato” pētnieciskā darba pamatprasmes, bet saimniecītes bija sarūpējušas nelielu cienastu. Tie bija svētki pēc gara, nopietna un atbildīga mācību procesa, jo nodarbībās bija sasaistīti vairāki mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, informātika. Skolēni nostiprināja arī runātprasmi uzstāties. Jāuzslavē skolēnu lielā atbildības sajūta un nenobīšanās no tik nopietna darba. Paldies vecākiem par atbalstu visa mācību gada garumā! Rezultāts sasniegts – skolēnu sejās vērojams gandarījums un prieks par paveikto.

Skolēnu atziņas un ieguvumi, izvērtējot savu veikumu nodarbībās:Sertifikati ZPD

  • iemācījos rakstīt pētniecisko darbu un noformēt to;
  • uzzināju daudz ko jaunu par izvēlēto tēmu;
  • iemācījos izveidot aptauju, interviju;
  • apguvu programmu Excel – veidot diagrammas;
  • nostiprināju zināšanas par pareizrakstības likumiem;
  • iemācījos prezentēt savu darbu.

Grūtības gan sagādājis sākuma process, izvēloties tēmu, meklējot informāciju, ievietojot attēlus, mācoties no galvas prezentēt savu darbu. Grūtāk bijis arī pārvarēt savu uztraukumu prezentācijas laikā. Skolēni atzīst, ka ne vienmēr gribējies agrāk celties no rītiem, jo nodarbība notika pirms mācību stundām.

Veicot pētniecisko darbu, skolēni varēja izmantot citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes, tādējādi tās padziļinot. Apgūstot jaunas prasmes, skolēni nebaidījās eksperimentēt, izmēģināt un pārbaudīt.

Latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule

“40 zinātkārās minūtes” Trikātas pamatskolā

Šajā mācību gadā Trikātas pamatskolā skolēniem no 1.-5. klasei bija iespēja iesaistīties projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ nodarbību ciklā „40 zinātkārās minūtes”.

Šajās klasēs skolēni vēl fiziku un ķīmiju nemācās, taču jau tagad var izzināt pasauli, veicot eksperimentus. Nodarbībās skolēni praktiski darbojās, vērojot procesu, secinot, kāpēc tā notiek.

Eksperimenti2Nodarbībās "Pufīgās krāsas” skolēni jauca pārtikas produktus (miltus, sāli, ūdeni, guaša krāsas). Bērni ar šo masu, izmantojot vates kociņus, veidoja dažādus zīmējumus. Darbu pēc tam sildīja mikroviļņu krāsnī. Rezultātā tapa krāsaini, pufīgi darbi. Kādēļ zīmējums karstumā “pacēlās”? Krāsa bija kā mīkla, un tā tāpat kā mammai, cepot pīrāgus, pacēlās.

Eksperimentā “Krāsainās leduspuķes” skolēni vēroja, kā krāsainais sālsūdens veido krāšņas ejas ledus gabaliņos. Te sapratām – kāpēc uz ceļiem kaisa sāli. Tam, saskaroties ar ledu, notiek reakcija, kura izdala siltumu, līdz ar to ledus kūst. Šoziem ledainie ceļi saņēma krietnu sāls devu!

Skolēniem ļoti patika ar rokām mīcīt dažādas masas. Tā paši mēģinājām veidot bērniem tik populāro staipīgo „slaimu”. Jaucām ikdienā izmantojamas vielas – šķidro veļas pulveri, PVA līmi, bārdas putas. Klāt piejaucām guaša krāsu, lai masa būtu krāsaina. Masu nācās mīcīt krietnu brīdi, taču tā vēl joprojām lipa pie rokām. Pievienojām dzeramo sodu, turpinājām neatlaidīgi mīcīt. Kad vēl joprojām masa lipa pie rokām, skolēni paši ierosināja vēl pievienot sodu. Pēc pūliņiem „slaims’’ ieguva staipīgumu. Skolēni bija priecīgi un teica, ka mājās arī paši izmēģinās veidot savu “slaimu”. 

Gatavojot savu veidojamo masu jeb dabisko plastilīnu, jaucām ūdeni, kviešu miltus, smalko galda sāli, citronskābi, augu eļļu, tonim – pārtikas krāsu. Sāls sāka kairināt roku pirkstiņus, tie sāka sūrstēt, tad steidzāmies meklēt gumijas cimdus. Rezultāts veiksmīgāks bija 3. klases skolēniem. Viņu darinājums labāk padevās veidošanai. Lai vai kā, bet visiem patika mīcīt, pacietība bērniem bija apbrīnojama, jo visi vēlējās redzēt rezultātu.

Izrādās var zīmēt arī bārdas putās! Tās uzpūtām uz paplātes, ar pipeti virsū pilinājām pārtikas krāsas, tad ar kociņu krāsu sajaucām kopā, veidot dažādus zīmējumus. Atlika vēl uzlikt papīra lapu un to visu “pārnest” uz papīra.Eksperimenti

Veicām dažādus eksperimentus, izmantojot arī ūdeni. Vērojām, kā caur ūdens glāzi raugoties uz divām bultām, tās maina virzienu. Kopīgi spriežot, izsecinājām, ka gaisma, ceļojot no viena materiāla pie otra liecas.

“Bēgošie pipari” - iebērām ūdenī piparus, pirkstu iesmērējām ar trauku mazgājamo līdzekli, un ieliekot to ūdenī, pipari sāka mukt!

Citā eksperimentā plastmasas pudelei nogriezām augšu, apņēmām stingri ar sietiņu. Piepildot pudeli ar ūdeni un apgriežot to otrādi, tas netecēja ārā! Arī iebakstot zobu bakstāmo un apgriežot pudeli, ūdens joprojām netek ārā! Izrādās gaisa spiediens pudeles ārpusē ir lielāks.

Šādi praktiski darbojoties, skolēni vairāk iedziļinājās apkārt notiekošajos procesos. It kā ļoti vienkārši, bet prieks neizmērojams! Praktiskās nodarbībās skolēni bija zinātkāri, darbīgi, draudzīgi, izpalīdzīgi.

Nekas tik ļoti nemotivē izzināt pasauli, kā paša radīts brīnums!

Trikātas pamatskolas skolotāja Ligita Garsele

 

Afisa Melbardis

Tikšanās notiek projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 

Afisa LZD