Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglitojamo

2022./2023. mācību gadā turpināsim darboties projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros skolā tiks īstenoti pasākumi:

Pētniecības programmānodarbības "Mazais pētnieks" 4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamo intelektuālā potenciāla, radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai.

Talantu programmānodarbības matemātikā 4.-9.klasei. Nodarbībās skolēni eksperimentēs, veiks uzdevumus praktiski un diskutēs par tā veikšanas stratēģijām. Atbalsts izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem un potenciālajiem skolēniem ar augstiem sasniegumiem.

Mācīšanās grupas 5.-9.klašu skolēniem. Papildus nodarbības matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos. Atbalsts skolēniem, lai likvidētu Covid19 radītās sekas mācību satura apguvē.

Pedagogu palīgi/ otrais pedagogs. Individualizēts pedagoga atbalsts ikdienas mācību stundās matemātikā un valodās klasēs, kurās ir liels skaits skolēnu ar mācīšanās traucējumiem.

Informāciju sagatavoja direktore Inguna Kondratjeva


2021./2022. mācību gadā skolā īstenotās nodarbības

Interešu izglītības programmā nodarbību cikls "Scratch" 3.-6.klasei. 

Skolēni apguva programmēšanas pamatus. Vizuālās programmēšanas vide Scratch ļauj viegli un saprotami veidot vienkāršus algoritmus un vizuāli izvērtēt programmas darbību. Programma ir latviešu valodā, kas pēc nosaukuma ļauj saprast komandas darbību. Tika veidotas spēles, kas ir viegli izveidojamas un saprotamas. Pirms kovida Rīgā tika organizēta Latvijas atvērtā datorikas olimpiāde, kurā varēja piedalīties bērni no trešās klases. Jācer, ka šī tradīcija tiks atjaunota un nākošgad arī mūsu skolēni varēs tajā piedalīties. Nodarbības vadīja skolotājs Aigars Einbergs.

Skolēnu atsauksmes: patika programmēt, interesanti darboties vidē Scratch un veidot kustīgas filmiņas, programmēšana ir grūta.

Pētniecības programmānodarbības "Mazais pētnieks" 3.-4.klasei.

Skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par vidi kurā dzīvo, sasaistīt jauno informāciju ar jau zināmo. Izmantot zināšanas jaunās, iepriekš nebijušās situācijās. Skolēni varēja iesaistīties daudzveidīgā pētnieciskā darbībā, paši visu izmēģināt, pētīt, eksperimentēt – izvirzīt pieņēmumu, plānot un realizēt eksperimentus, veikt novērojumus un mērījumus, veikt iegūto datu analīzi un izdarīt secinājumus, skaidrot savu viedokli. Skolēni pamazām apguva pētniecisko darbu secību, kas vēlāk ļaus patstāvīgi organizēt savu darbu.

Skolēni pilnveidojuši sadarbības prasmes, jo bija iespēja darboties grupās un pāros. Mācījās apvienot savus spēkus un sadalīt uzdevumus grupā tā lai samazinātu uzdevumam patērēto laiku un darba apjomu.

Skolēni piedalījās konkursos, projektos, kā arī veidoja uzskates materiālus, radošos darbus, kuri pauž aktīvu attieksmi pret apkārtni, ikdienas aktualitātēm. Nodarbības vadīja skolotāja Sandra Sprance.

Skolēnu atsauksmes: patika strādāt grupās un veikt eksperimentus; man izdevās veikt mērījumus; daudz darbojāmies skolas parkā – pētot un mērot; grūti bija izvirzīt pieņēmumu, bet ar klasesbiedru palīdzību man izdevās; piedalījāmies konkursā un saņēmām arī balviņas.

Talantu programmānodarbības matemātikā 4.-9.klasei.

Lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes, sagatavotu skolēnus konkursiem un olimpiādēm matemātikā, skolā 1 reizi nedēļā notika nodarbības matemātikā.

Nodarbībās audzēkņiem tika piedāvāti uzdevumi par dažādām tēmām: algebrā, ģeometrijā, kombinatorikā, skaitļu teorijas uzdevumi, kuros mācījāmies pielietot daudzveidīgas risināšanas metodes. Svarīgi bija pilnveidot skolēnu spriešanas paņēmienus, kuros secinājumi tika iegūti, balstoties uz vairāku eksperimentu vai vērojumu laikā gūtiem rezultātiem.

Lai atrisinātu kādu atsevišķu problēmu, aplūkojām un risinājām citu pēc citas šīs virknes problēmas un mācījāmies spriest un pamatot gan mutiski, gan rakstiski veidojot risinājumus, izdarot secinājumus.

Tēmā “Simetrija spēles" izspēlējām arī spēli, kurā katram spēlētājam vajadzēja balstīties uz loģiskiem spriedumiem un rīcību spēles laikā, lai uzvarētu. Pēc tam risinājām atbilstoši šai tēmai uzdevumus. 

Izmantojot Eilera diagrammas skolēni nostiprināja prasmes grupēt objektus atbilstoši dažādām īpašībām, ņemot vērā, ka objekti var būt gan sadzīviski, gan matemātiski.

Nodarbībās aplūkojām un risinājām gan dažādus novada olimpiāžu uzdevumus, gan iepriekšējo gadu Latvijas atklāto matemātikas olimpiāžu uzdevumus. Tāpat pildījām piedāvātos testus vietnē uzdevumi.lv un piedalījāmies gan starpnovadu, gan Latvijas 47.atklātajā matemātikas, gan 5.klašu skolēniem uzdevumi.lv matemātikas organizētajās olimpiādēs. Nodarbības vadīja skolotāja Rita Puķīte.

Skolēnu atsauksmes: patika spēlēt spēles un pēc tam izmantot matemātikas uzdevumos, spēles stratēģijas; labprāt risinājumu izstāstu nevis veidoju tā pierakstu; grūti uzdevumi – daudz jādomā; pirmo reizi piedalījos matemātikas olimpiādēs un veicās tīri labi.

Mācīšanās grupas 5.-9.klašu skolēniem. Vienu reizi nedēļā notika papildus nodarbības matemātikā un ķīmijā. Tas bija liels atbalsts skolēniem, lai likvidētu Covid19 radītās sekas mācību satura apguvē.

Nodarbībās skolēniem bija iespējas nostiprināt savas zināšanas un prasmes un saņemt atbalstu par tām tēmām, kas radušās neizprotot vielu Covid19 apstākļos gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā.

Matemātikā skolēniem tika piedāvātas dažādas tēmas atbilstoši katras klases apgūstamajai vielai. Visbiežāk tika risināti praktiska satura uzdevumi, veikti mērījumi un dažādi vērojumi, pildīti praktiskie darbi.

Ķīmijas nodarbībās tika sniegts atbalsts skolēniem, kuriem grūtības sagādā, kāds no apgūstamajiem tematiem. Viņi darbojās praktiski, nolasīja datus Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā, veica praktiskos darbus. Svarīga bija lasītprasmes attīstīšana, nolasot datus Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā, tas ir būtiski mācoties ķīmiju. Apgūstamo dažkārt nācās atkātot vairākas reizes līdz skolēni uzdevumu bija izpratuši un spēja izpildīt.

Temats “Cilvēks vielu pasaulē, vielu aprite, skābais lietus” deva iespēju mācību jautājumus saistīt ar ikdienu, jo atspoguļo cilvēka ietekmi uz dabu un to var saskatīt apkārtnē.

Skolēnu atsauksmes: patika pildīt praktiskos darbus, tie labāk paliek atmiņā; iespēja apgūt vai nostiprināt tematus, kuri sagādā grūtības; varēju apgūt to, ko attālinātajā procesā iekavēju.

Mācīšanās grupas vadīja skolotājas Rita Puķīte un Agrita Buračevska

Pedagogu palīgi/ otrais pedagogs. Individualizēts pedagoga atbalsts ikdienas mācību stundās matemātikā un valodās 4. klasē, kurā ir liels skaits skolēnu ar mācīšanās traucējumiem.

Pedagoga palīgs ir profesija, kura skolas ikdienas dzīvē ir ļoti nepieciešama. Pedagoga palīga darbs ir atbalsts gan skolotājam, gan skolēnam. It īpaši skolēnam. Skolēnam tā bija iespēja saņemt palīdzību matemātikas un valodu mācību priekšmetos, kuros tas ir nepieciešams. Pedagoga palīgs sniedz ne tikai atbalstu, bet arī drošības sajūtu, ka ir vēl kāds, kurš var palīdzēt, uzmundrināt, uzklausīt. Šajā mācību gadā 4.klasē matemātikā un valodās otrais pedagogs strādāja 3 stundas. Otrā pedagoga darbs klasē atviegloja skolēniem programmas apguvi matemātikas, latviešu, krievu un angļu valodas stundās. Skolēni saņēma pilnīgāku uzdevumu noteikumu izskaidrošanu, atbalstu izvēloties nepieciešamās atgādnes, lai var veikt uzdoto un sekot līdzi mācību stundas gaitai. Īpaši nepieciešama palīdzība ir apgūstot jaunus jēdzienus, uzsākot jaunu tēmu. Arī pārbaudes darbu laikā ir iespēja sniegt atbalstu skolēnam, netraucējot klasesbiedru darbu. Reizēm kādam no šiem skolēniem ir vajadzīgs klusums un miers, lai veiktu uzdevumu. Tādos gadījumos otrs pedagogs ar viņu strādā citā telpā. Reizēm darbs nebeidzās pēc pavadītās mācību stundas - skolēni pēc laika jūtas droši, lai lūgtu atbalstu arī citā laikā, piemēram, lai izpildītu kādu mājasdarbu. Pedagoga palīgs ir kā bonuss skolēniem un skolotājam.

Mācību stundās kā otrais pedagogs strādāja Lida Sīpola un Ieva Cekule.

Skolēnu atsauksmes: patika, ka stundā ir otrs pedagogs, jutos drošāk, varēju pajautāt to ko nesapratu; skolotājas palīdzēja arī pēc stundām pildot mājasdarbus; labi, ka ir otra skolotāja, viņa izskaidroja uzdevumu nosacījumus.


 

2021./2022. mācību gadā turpināsim darboties projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Tas tiks īstenots divus mācību gadus, finansējot pedagogu atalgojumu izglītības iestāžu prioritāri izvēlētos virzienos. Projekta īstenošanas rezultātā pedagogi būs izstrādājuši un ieviesuši to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, u.c.), kā arī īstenojuši inovatīvas interešu izglītības programmu.

Projekta ietvaros skolā tiks īstenoti pasākumi:

Interešu izglītības programmā nodarbību cikls "Scratch" 3.-6.klasei. Praktiskas nodarbības programmēšanas vidē Scratch izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem.

Pētniecības programmānodarbības "Mazais pētnieks" 3.-4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamo intelektuālā potenciāla, radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai.

Talantu programmānodarbības matemātikā 4.-9.klasei. Nodarbībās skolēni eksperimentēs, veiks uzdevumus praktiski un diskutēs par tā veikšanas stratēģijām. Atbalsts izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem un potenciālajiem skolēniem ar augstiem sasniegumiem.

Mācīšanās grupas 5.-9.klašu skolēniem. Papildus nodarbības matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos. Atbalsts skolēniem, lai likvidētu Covid19 radītās sekas mācību satura apguvē.

Pedagogu palīgi/ otrais pedagogs. Individualizēts pedagoga atbalsts ikdienas mācību stundās matemātikā un valodās klasēs, kurās ir liels skaits skolēnu ar mācīšanās traucējumiem.

Informāciju sagatavoja direktore Inguna Kondratjeva


Sākot jauno 2019./2020. mācību gadu, Trikātas pamatskolā tiks atsākts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus.

Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Jaunais projekta plānošanas periods ilgs divus mācību gadus, sākoties 2019.gada 1.jūnijā un noslēdzoties 2021.gada 31.maijā. Šajā plānošanas periodā Trikātas pamatskolā atbalstīta STEM un vides joma. Atbalsta pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu skolēni. Atbalsta pasākumu plāna īstenošanai tiks piešķirts finansējums pedagogu darba samaksai, degvielas izmaksām dažādu mācību vizīšu organizēšanai un pakalpojumu apmaksai par "Zinātkāres dienām" skolā. 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

Projekta ietvaros STEM un vides jomā skolā tiks īstenots:

Nodarbību cikls "Scratch" 3.-6.klasei. Praktiskas nodarbības programmēšanas vidē Scratch izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem.

Nodarbību cikls "LEGO" 1.-4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem, kurās apgūs prasmi konstruēt programmējamus LEGO robotus.

Nodarbību cikls "Spēles ar koku" 5.-9.klasei. Teorētiskas un praktiskas nodarbības izglītojamo radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai.

Nodarbības "Mazais pētnieks" 1.-4.klasei. Praktiskas nodarbības izglītojamo intelektuālā potenciāla, radošuma un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidošanai. Neformālas mācību formas - ekskursijas, rotaļas, tikšanās, pētījumi, eksperimenti.

Nodarbības "Mācos ar prieku!" 3.-7.klasei. Individuālas un interešu grupu nodarbības izglītojamajiem ar augstiem un vidējiem mācību sasniegumiem matemātikā.

Informāciju sagatavoja direktore Inguna Kondratjeva


Afisa Motosportists

Afisa 30 maijs

Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros


“Pēti, argumentē, pamato”

“Nekas nav par grūtu ar gribasspēku apveltītam cilvēkam,” tā teicis R. Erasms. Šo atziņu gribētos attiecināt uz Trikātas pamatskolas 6. klases skolēniem, jo viņiem tika dota iespēja darboties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbību ciklā “Pēti, argumentē, pamato”.

Šī cikla mērķis bija izkopt pētnieciskās darbības pamatprasmes, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību mācību procesā un tālākās izglītības gaitās.

Mācību gada laikā skolēni izzināja pētnieciskā darba svarīgākos posmus, tika iepazīstināti ar darba uzbūvi, tā daļām un noformējumu. Darba gaitā skolēni izvēlējās katrs savu pētnieciskā darba tēmu, ieguva informāciju no dažādām interneta mājas lapām, žurnāliem u. c., mācījās iegūto informāciju apstrādāt, izvērtēt būtisko. Praktiskajā daļā ieguva pētījuma datus (arī fotografējot produktu etiķetes), tos apstrādāja. Gala rezultātā tika izveidots pētnieciskais darbs datornoformējumā. Tad sekoja prezentācijas veidošana un darba aizstāvēšana.

Darbu aizstāvēšanas dienā kopā ar viesiem – uzaicinātajiem skolēnu vecākiem, skolotājiem un 3. klases skolēniem – prezentēja savu padarīto darbu. Lielākā daļa skolēnu bija izvēlējušies tēmas, kas saistītas ar veselīgas pārtikas lietošanu. Rendija Ziemane iepazīstināja ar pētījumu “Tauku daudzums “Trikātas pienotavas” ražotajos sieros”, viņas secinājums, ka visvairāk tauku ir Kūpinātajā sierā, bet vismazāk “BIO Maasdamer” sierā. Rendija ne tikai bija aptaujājusi skolēnus par sieriem, to lietošanu pārtikā, bet arī intervējusi siera meistari Inesi Ziemani.

Viktorija Skaldere savukārt bija pētījusi cukura daudzumu Trikātas skolēnu iecienītākajos saldinātajos dzērienos. Secinājums – visvairāk cukura ir Pepsi dzērienā (11 g uz 100 g dzēriena), kurš tik ļoti iecienīts bērnu vidū.

Matīsam Ielītim ļoti garšo saldējums, un viņš bija vēlējies iepazīties ar saldējuma vēsturi un izzināt, cik daudz cukura ir iecienītākajos saldējumos. Pēc aptaujas datiem izrādās, ka Trikātas skolēniem vislabāk garšo saldējums “Turbo”, bet cukura visvairāk ir “Polā”.

Natālija Terentjeva stāstīja par sava pētījuma “Cukura daudzums Latvijā ražotajā šokolādē” rezultātiem. Viens no pētījuma secinājumiem, ka visvairāk cukura ir šokolādes tāfelītē “Serenāde”.

Daniels Tabarovs pievērsis uzmanību mobilo telefonu lietojumam skolēnu vidū. Viņu arī interesējusi mobilo telefonu straujā attīstības vēsture. Aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus, secinājis, ka visiem ir telefons, bet visvairāk skolas laikā izmanto sociālos tīklus – InstagramSnapchat, kā arī saziņai ar vecākiem.

Elīza Evelīna Pētersone apkopojusi, papildinājusi savas dzimtas koku un iepazīstināja klātesošos ar savas vecmāmiņas dzīves gājumu, bet Samanta Priedīte, uzsākot mācības Trikātas skolā tikai no janvāra, izzināja suņu šķirnes un savu stāstījumu papildināja ar dažādu suņu šķirņu attēliem.

Pēc darbu aizstāvēšanas skolas direktores vietniece katram skolēnam pasniedza Sertifikātu par to, ka viņš ir apguvis projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tēmas “Pēti, argumentē, pamato” pētnieciskā darba pamatprasmes, bet saimniecītes bija sarūpējušas nelielu cienastu. Tie bija svētki pēc gara, nopietna un atbildīga mācību procesa, jo nodarbībās bija sasaistīti vairāki mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, informātika. Skolēni nostiprināja arī runātprasmi uzstāties. Jāuzslavē skolēnu lielā atbildības sajūta un nenobīšanās no tik nopietna darba. Paldies vecākiem par atbalstu visa mācību gada garumā! Rezultāts sasniegts – skolēnu sejās vērojams gandarījums un prieks par paveikto.

Skolēnu atziņas un ieguvumi, izvērtējot savu veikumu nodarbībās:Sertifikati ZPD

  • iemācījos rakstīt pētniecisko darbu un noformēt to;
  • uzzināju daudz ko jaunu par izvēlēto tēmu;
  • iemācījos izveidot aptauju, interviju;
  • apguvu programmu Excel – veidot diagrammas;
  • nostiprināju zināšanas par pareizrakstības likumiem;
  • iemācījos prezentēt savu darbu.

Grūtības gan sagādājis sākuma process, izvēloties tēmu, meklējot informāciju, ievietojot attēlus, mācoties no galvas prezentēt savu darbu. Grūtāk bijis arī pārvarēt savu uztraukumu prezentācijas laikā. Skolēni atzīst, ka ne vienmēr gribējies agrāk celties no rītiem, jo nodarbība notika pirms mācību stundām.

Veicot pētniecisko darbu, skolēni varēja izmantot citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes, tādējādi tās padziļinot. Apgūstot jaunas prasmes, skolēni nebaidījās eksperimentēt, izmēģināt un pārbaudīt.

Latviešu valodas skolotāja Maruta Ģingule

“40 zinātkārās minūtes” Trikātas pamatskolā

Šajā mācību gadā Trikātas pamatskolā skolēniem no 1.-5. klasei bija iespēja iesaistīties projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ nodarbību ciklā „40 zinātkārās minūtes”.

Šajās klasēs skolēni vēl fiziku un ķīmiju nemācās, taču jau tagad var izzināt pasauli, veicot eksperimentus. Nodarbībās skolēni praktiski darbojās, vērojot procesu, secinot, kāpēc tā notiek.

Eksperimenti2Nodarbībās "Pufīgās krāsas” skolēni jauca pārtikas produktus (miltus, sāli, ūdeni, guaša krāsas). Bērni ar šo masu, izmantojot vates kociņus, veidoja dažādus zīmējumus. Darbu pēc tam sildīja mikroviļņu krāsnī. Rezultātā tapa krāsaini, pufīgi darbi. Kādēļ zīmējums karstumā “pacēlās”? Krāsa bija kā mīkla, un tā tāpat kā mammai, cepot pīrāgus, pacēlās.

Eksperimentā “Krāsainās leduspuķes” skolēni vēroja, kā krāsainais sālsūdens veido krāšņas ejas ledus gabaliņos. Te sapratām – kāpēc uz ceļiem kaisa sāli. Tam, saskaroties ar ledu, notiek reakcija, kura izdala siltumu, līdz ar to ledus kūst. Šoziem ledainie ceļi saņēma krietnu sāls devu!

Skolēniem ļoti patika ar rokām mīcīt dažādas masas. Tā paši mēģinājām veidot bērniem tik populāro staipīgo „slaimu”. Jaucām ikdienā izmantojamas vielas – šķidro veļas pulveri, PVA līmi, bārdas putas. Klāt piejaucām guaša krāsu, lai masa būtu krāsaina. Masu nācās mīcīt krietnu brīdi, taču tā vēl joprojām lipa pie rokām. Pievienojām dzeramo sodu, turpinājām neatlaidīgi mīcīt. Kad vēl joprojām masa lipa pie rokām, skolēni paši ierosināja vēl pievienot sodu. Pēc pūliņiem „slaims’’ ieguva staipīgumu. Skolēni bija priecīgi un teica, ka mājās arī paši izmēģinās veidot savu “slaimu”. 

Gatavojot savu veidojamo masu jeb dabisko plastilīnu, jaucām ūdeni, kviešu miltus, smalko galda sāli, citronskābi, augu eļļu, tonim – pārtikas krāsu. Sāls sāka kairināt roku pirkstiņus, tie sāka sūrstēt, tad steidzāmies meklēt gumijas cimdus. Rezultāts veiksmīgāks bija 3. klases skolēniem. Viņu darinājums labāk padevās veidošanai. Lai vai kā, bet visiem patika mīcīt, pacietība bērniem bija apbrīnojama, jo visi vēlējās redzēt rezultātu.

Izrādās var zīmēt arī bārdas putās! Tās uzpūtām uz paplātes, ar pipeti virsū pilinājām pārtikas krāsas, tad ar kociņu krāsu sajaucām kopā, veidot dažādus zīmējumus. Atlika vēl uzlikt papīra lapu un to visu “pārnest” uz papīra.Eksperimenti

Veicām dažādus eksperimentus, izmantojot arī ūdeni. Vērojām, kā caur ūdens glāzi raugoties uz divām bultām, tās maina virzienu. Kopīgi spriežot, izsecinājām, ka gaisma, ceļojot no viena materiāla pie otra liecas.

“Bēgošie pipari” - iebērām ūdenī piparus, pirkstu iesmērējām ar trauku mazgājamo līdzekli, un ieliekot to ūdenī, pipari sāka mukt!

Citā eksperimentā plastmasas pudelei nogriezām augšu, apņēmām stingri ar sietiņu. Piepildot pudeli ar ūdeni un apgriežot to otrādi, tas netecēja ārā! Arī iebakstot zobu bakstāmo un apgriežot pudeli, ūdens joprojām netek ārā! Izrādās gaisa spiediens pudeles ārpusē ir lielāks.

Šādi praktiski darbojoties, skolēni vairāk iedziļinājās apkārt notiekošajos procesos. It kā ļoti vienkārši, bet prieks neizmērojams! Praktiskās nodarbībās skolēni bija zinātkāri, darbīgi, draudzīgi, izpalīdzīgi.

Nekas tik ļoti nemotivē izzināt pasauli, kā paša radīts brīnums!

Trikātas pamatskolas skolotāja Ligita Garsele

 

Afisa Melbardis

Tikšanās notiek projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 

Afisa LZD