Par skolu

Trikātas pamatskola mūsdienās

Trikātas pamatskola atrodas skaistā ainaviskā vietā. Ēku apskauj skolas parks. Parka teritorija robežojas ar Trikātas ezeru. Parkā ir daudzveidīgu augu apstādījumi, dīķis un strautiņš. Teritorijā atrodas arī sporta laukums un bērnu rotaļlaukums.

2018./2019.  mācību gadā Trikātas pamatskolā ir 107 izglītojamie - 66 skolēni un 41 pirmsskolas vecuma bērni. Skolā strādā 21 pedagoģiskais darbinieks. Skolas vadību nodrošina direktors un divi vietnieki: izglītības un audzināšanas jomā. Izglītības iestāde realizē divas licencētas vispārējās izglītības programmas – pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītības programmu.

2005. gadā ar Trikātas pagasta pašvaldības aizgādību pabeigta sporta halles celtniecība, kas izglītojamo vajadzībām iekārtota ar labu aprīkojumu un inventāru. Izveidota trenažieru zāle, divas ģērbtuves ar dušām un WC, kā arī atpūtas telpa. Hallē ir samērā liels skatītāju balkons, kā arī elektroniski regulējami basketbola grozu statīvi. Grīdas segumā ir apzīmējumi dažādu spēļu laukumiem, piemēram, volejbola/ badmintona/tenisa spēlēšanai. Sporta halli izmanto arī novada iedzīvotāji un viesi.

2007. gadā tika renovēta skolas svinīgo aktu zāle. Tā ieguvusi pievilcīgu noformēju, kā arī atjaunotu skatuvi. 2016. gada nogalē skatuvei uzstādīts liels ekrāns un ierīkots jauns skatuves apgaismojums.

Laika periodā no 2007. gada skolā veikti dažādi labiekārtošanas un remonta darbi. Mūsdienīgs izskats un iekārtojums ir gan skolēnu garderobē, gan vairākās klašu telpās un tualetēs. Ēkā paaugstināta energoefektivitāte – veikta logu nomaiņa, ierīkota moderna apkure, izmantojot ūdens siltumsūkni, uzlabota sporta halles apkures sistēma. Ierīkota ugunsdrošības signalizācija, paplašināts interneta izmantošanas tīkls.

Trikātas pamatskola no 2009. – 2010. gadam veiksmīgi piedalījusies Sorosa fonda atbalstītā projekta aktivitātē „Pārmaiņu skola 2009”. Kopā ar citām skolām Beverīnas novadā, Brenguļu sākumskolu un J.Endzelīna Kauguru pamatskolu, Trikātas pamatskola projekta “Dzīves skola” ietvaros pamazām top par mūžizglītības centru, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem tieši to, kas nepieciešams ikdienā, un tad pamazām, ceļot vēlmju un vajadzību latiņu, mazliet augstāk. Īpaši jāatzīmē arī tas, ka šajā projektā tika īstenots princips “mācāmies un mācām”, jo visos pasākumos tika izmantotas vietējo iedzīvotāju zināšanas un pieredze, kas dažkārt var būt pārliecinošāka, nekā no tālienes atvestā.

No 2010. gada skolā ieviesta elektroniskā skolvadības sistēma, nodrošinot pegagoģisko dokumentu modernu, ērtu un pārskatāmu apstrādi. Uzlabota vecāku informēšanas sistēma.

2011. gada 7. jūlijā apstiprināts Trikātas pamatskolas iesniegtais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projekts skolu daudzpusējai partnerībai „Come along and let’s play together” / „Nāc, spēlēsim kopā” /, ar darbības laiku no 01.08.2011 līdz 31.07.2013. un kopējo finansējumu 21 000,00 EUR. Sadarbības partneri ir skolas no Spānijas, Turcijas, Polijas un Rumānijas. Projekta ietvaros tiek īstenotas pedagoģiskā personāla un izglītojamo mobilitātes profesionālās pieredzes apmaiņas un angļu valodas prasmu sekmēšanai.

Skola piedāvā izglītojamo attīstībai šādas interešu izglītības nodarbības:

-          amatu mācība,

-          Beverīnas novada vēsture,

-          datorika,

-          dejas un ritmika,

-          Eko skola,

-          krosmintons,

-          sporta dejas,

-          sporta spēles,

-          tautas dejas,

-          teātris,

-          vokālais ansamblis.

No 2013./2014. mācību gada Trikātas pamatskola darbojas Latvijas Ekoskolu programmā un 2016. gada rudenī ieguva Zaļo karogu.

Skolā darbojas bibliotēka, izveidots skolas muzejs, pieejama aprīkota datorklase.

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošina Beverīnas novada pašvaldība. Ar pašvaldības atbalstu brīvpusdienas saņem visi 5.-9. klases skolēni (1.-4. klases brīvpusdienas nodrošina valsts programma). Skolēnu pārvadāšanai kursē skolas mikroautobuss. Tiek segti arī skolēnu transporta izdevumi, izmantojot satiksmes autobusus.

Ar LAD atbalstu Trikātas pamatskola katru gadu no 2010./2011.m.g. piedalās projektā „Skolas auglis”, kas nodrošina izglītojamiem svaigus augļus bez maksas. Kopš 2013./2014.m.g. piedalās projektā "Skolas piens".