Biedrība "Iespēju durvis"

 

Biedrības "Iespēju durvis" aktualitātes BIEDRĪBAS MĀJAS LAPĀ!!!

LAI RUTĪNA NENOKAUJ: MĀCĀMIES MĀCĪTIES

Ikviens bērns pēc dabas ir zinātkārs, viņu interesē viss, kas notiek pasaulē tam apkārt, visu viņš grib pamēģināt, izjust, novērtēt. Tad bērns dodas uz skolu, vēlas mācīties, labprāt piedalās visos pasākumos, un tad ... pēkšņi kaut kas sajūk, sabrūk, pazūd ... un “negribu mācīties, nav interesanti”.

Jautājums, kāpēc tā notiek, lai šoreiz paliek psihologu, metodiķu un citu gudru speciālistu ziņā. Skolām, bērniem, skolotājiem un vecākiem ir nepieciešams “tūlīt un tepat” risinājums situācijas uzlabošanai, dzirkstelītes nepazaudēšanai tieši šī bērna acīs, tieši tagad, tāpēc laikā no 2014. gada aprīļa līdz decembrim sešās Latvijas kopienās – Beverīnas novadā, Brocēnos, Valmierā, Rugāju novadā, Valkas novada Zvārtavā un Vecumnieku novada Kurmenē, un tajās esošajās skolās tika īstenots projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kurā seši projekta partneri – nevalstiskās organizācijas – devās talkā novados esošajām izglītības iestādēm, lai kopīgi īstenotās aktivitātēs parādītu bērniem, ka mācīšanās ir interesants un aizraujošs sevis un apkārtējās pasaules izzināšanas process, atgādinātu vecākiem, ka viņu loma, atbalsts un sapratne mācīšanās procesā ir viens no būtiskākajiem bērna veiksmes formulas elementiem un palīdzētu skolotājiem rast jaunus iedvesmas avotus mācību procesa dažādošanai.

Projekta ietvaros biedrības kopā ar skolām meklēja un pārbaudīja praksē netradicionālus risinājumus mācību procesa dažādošanai, lai ne tikai ārpusklases pasākumi un bet arī mācību programmā paredzētā satura apgūšana būtu interesanta un aizraujoša. Piemēram, Beverīnas novada skolas organizēja novada mērīšanas akciju. Katra klase mērīja konkrētu objektu – skolas ēku, pagasta dižkoku, tiltu pār upi, utt., nosakot dažādus izmērus un citas pazīmes, tā apgūstot un pielietojot praksē mērvienības un to sakarības. Pēc tam rezultāti tika salīdzināti ar citās skolās iegūtajiem rādītājiem, tādējādi sasniedzot trīskārtēju labumu – iegūstot tiešu informāciju par novadā esošajiem objektiem un noskaidrojot, kurš no tiem ir augstākais, garākais vai citādi lielākais; atkārtojot matemātikas zināšanas; kā arī mācoties strādāt komandā, pašiem vienoties par labāko darbības stratēģiju.

Savukārt Valmieras 5. vidusskolā notika lasīšanas intereses veicināšanas pasākums. Tā dalībnieku uzdevums bija izlasīt grāmatu un, iejūtoties atbilstošā tēlā un izmantojot arī dažādus papildu rekvizītus, iepazīstināt ar to kādu iedomātu auditoriju (piemēram, seniorus, baikerus, pankus), tā, lai konkrētā grāmata liktos saistošai tieši attiecīgajai auditorijai (kuru “tēloja” citi dalībnieki), bet šo uzstāšanos vērtēja vidusskolas klašu skolēnu žūrija.

Pavisam interesanti notikumi risinājās Valles vidusskolā Vecumnieku novadā, kur 5.-7. un 8.-9. klašu skolēni mācījās latviešu valodas gramatiku, paralēli apgūstot filmu veidošanu. Nevar nepieminēt arī Rugāju vidusskolā noorganizēto sporta-fizikas festivālu, kurā fizikas likumi tika izmēģināti sportiskās aktivitātēs.

Vecākiem šī projekta ietvaros bija iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem, lai izprastu mācīšanās procesa īpatnības un to, kā vislabāk palīdzēt savam bērnam ar interesi apgūt dažādas prasmes un zināšanas. Strādājot ar vecākiem no sociālā riska ģimenēm, uzsvars tika likts uz tādu aktivitāšu īstenošanu, kas dod iespēju sajusties piederīgiem kopienai un iesaistītiem tās norisēs. Šajā jomā liels darbs tika paveikts Zvārtavā, kur praktiski visu projekta laiku darbojās atbalsta grupa vecākiem. Vienlīdz svarīgas bija aktivitātes, kuru mērķis bija vecāku un skolas saikņu stiprināšana, lai vecāki jūstos piederīgi un  iesaistītos skolā notiekošajos procesos. Zvārtavā tās bija “radošās dienas” Ozolu skolā, kad vecāki kopā ar skolotājiem ne tikai apsprieda abām pusēm būtiskas tēmas, bet arī darbojās kopā. Rugājos tika organizētas Tēvu dienas orientēšanas sacensības, bet Brocēnos – ģimeņu forums, kurā piedalījās gan vecāki, gan vecvecāki, bērni, brīvprātīgie jaunieši un pašvaldības pārstāvji.

Arī tieši skolotājiem plānotās projekta aktivitātes galvenokārt paredzēja tikšanos ar speciālistiem, atbilstoši skolotāju izteiktajām vēlmēm, lai izrunātu esošo situāciju un meklētu risinājumus uzlabojumiem. Rutīnas darbs, izdegšana, veicot neskaitāmus pienākumus un aizpildot dažnedažādus dokumentus tiek minēti kā galvenie iemesli, kas traucē skolotājiem radoši un neparasti organizēt mācību plānā paredzētā satura apgūšanu, tāpēc tikšanās ar psihologiem, klasvadības, emocionālās inteliģences, teksta izpratnes un citiem speciālistiem tika ļoti atzinīgi novērtētas. Beverīnas novada un Valmieras 5. vidusskolas skolotāji devās arī pieredzes apguves braucienos uz zinātnes centru “Zili brīnumi”, Nacionālo bibliotēku un pie iepriekšējā gada vadošā grassroots partnera - Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Cerību spāni”, bet Rugāju novada skolotāji devās pie projekta partneriem uz Valmieru un Beverīnas novadu. Brocēnu vidusskolā skolotāji aizsāka sadarbības darbnīcas priekšmetu skolotājiem – tajās tiekas visi viena priekšmeta skolotāji, lai apspriestu tieši ar konkrētā priekšmeta mācīšanu saistītos izaicinājumus. Darbnīcās piedalījās skolotāji no visām Brocēnu novada skolām.

Lai nebūtu jātērē līdzekļi, sedzot ceļa izdevumus sapulču apmeklēšanai, projekta partneri izmēģināja mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, noorganizējot Skype konferenci. Tajā tika apspriesta projekta gaita, katra partnera īstenotie pasākumi, kā arī projekta metodiskā materiāla iestrādes. Šis metodiskais materiāls tika plānots kā visu projekta partneru labo prakšu un veiksmes stāstu apkopojums, papildināts ar izmantoto uzdevumu piemēriem, pasākumu organizēšanas aprakstiem un citiem materiāliem. Īpaši jāpiemin projekta ietvaros izstrādātais un aprobētais autora darbs par ORF muzikālas metodes pielietošanu pirmsskolas grupās, ko izstrādāja Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe S. Anckina, un I. Mazpanes sagatavotais nodarbību plāns “Video darbnīca un valodas viltības”, kas tika izmantots Vecumnieku novada Valles vidusskolā. Projekta metodiskā materiāla veidošana bija ne pārāk viegla, taču vērtīga pieredze pašiem autoriem – darbību veicējiem, jo prasīja pārdomāt paveikto un izstāstīt to tā, lai citiem tas ir noderīgi.

Un tad arī bija klāt projekta noslēgums. 2014. gada 20. novembrī projekta partneri tikās Trikātā, Beverīnas novadā, materiālu prezentēšanas un izvērtēšanas pasākumā. Tajā kopā ar vieslektoru Māri Bušmani runājām par skolu, kas būtu pieejama visiem, kur ikviens bērns iesaistītos sev vispiemērotākajās nodarbēs un taptu novērtēts atbilstoši savām individuālajām spējām. Arī šī projekta ietvaros aktivitātes tika plānotas tā, lai tās pēc iespējas būtu piemērotas un interesantas visiem un ikvienam.

Metodiskais materiāls ir pieejams ŠEIT. Tajā paustās idejas un apraksti ir brīvi izmantojami, pielāgojot tos savām vajadzībām.

Projekts tika īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu finansējumu, turpinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā iniciatīvā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”.

Linda Krūmiņa

Projekta vadītāja

 

 

l3-1
Beverīnas novada skolas vēlas būt resursu centri

Vai gan mūsdienās pārāk bieži nedzirdam sakām, ka citur gan zāle zaļāka, gan saules spožāk spīd, kamēr mūsu pašu ciemā nekas nenotiek? Bet mūsu novada trīs skolas Trikātā, Kauguros un Brenguļos ir apņēmības pilnas pierādīt pretējo. Tieši pie mums ir visinteresantāk un ir visvairāk iespēju – tikai jāmācās tās ieraudzīt un izmantot!

Mūsu novada skolas un tās pārstāvošā biedrība “Iespēju durvis” ir patiešām lepnas par savu jauno sasniegumu – iespēju piedalīties Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā. Mūsu skolas jau piedalījās šīs iniciatīvas 1. kārtā 2010. gadā ar projektu “Dzīves skola”, kad uzņēmām kursu uz novada skolu pārveidošanu par daudzfunkcionāliem izglītības centriem. Daudzi novada iedzīvotāji atceras šo projektu ar labu vārdu, jo tas deva iespēju piedalīties daudzās un dažādās izglītojošās aktivitātēs un pat uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Šajā iniciatīvas kārtā skolām jāuzņemas kopienas attīstības resursa loma. Citu uzdevumu starpā, tas nozīmē arī to, ka skolai jāapzina, jākoncentrē informācija un jāizmanto mūsu pašu vietējie resursi. Mēs paši savā novadā esam gana gudri un prasmīgi! Mums ir tik daudz cilvēku, kas prot dažādus rokdarbus un amata stiķus! Mums ir cilvēki ar enciklopēdiskām zināšanām dažādās jomās! Un mums ir aktīvi un darboties griboši cilvēki! Tieši tāpēc jaunā projekta nosaukums ir “Skola iziet Ciemā”. Jo no vienas puses, skola apzina un piesaista šos cilvēkus, bet no otras puses, organizējot dažādas nodarbības un pasākumus, dod iespēju pārējiem kopienas iedzīvotājiem iepazīt šos cilvēkus un viņu darbus, un arī apgūt šīs prasmes. Jo beigu beigās, kas tad cits, ja ne mēs paši, celsim tās vietas vērtību, kurā dzīvojam. Un vērtīgas vietas, kā zināms, ir vietas, kurās viss notiek!

Projekts tikko kā sācies, bet jau tagad mēs, projekta komanda, sakām milzīgu paldies tiem novadniekiem un viesiem no kaimiņu novadiem, kuri brīvprātīgi vada projekta pasākumus un labprāt dalās ar savu pieredzi un prasmēm. Mēs ļoti ceram, ka to novērtēs arī nodarbību dalībnieki. Mēs arī ceram, ka viņiem redzētais un dzirdētais iepatiksies tā, ka viņi paši domās un meklēs veidus un risinājumus, lai viņus interesējošie pasākumi notiktu arī turpmāk – jau pašu organizēti. Te nu talkā varam nākt arī mēs – biedrība “Iespēju durvis”.

Kas tad īsti notiek, kad Skola iziet Ciemā?

Katrā skolā notiek pētnieciskās nodarbības bērniem “Mazā zinātņu skola”. Te iespējams izzināt dabas procesus.

Trikātas skolā notiek nodarbību cikls jauniešiem “Stilīgs un stiprs”, kurā jauniešiem ir iespēja iepazīties ar dažādām noderīgām nodarbēm fiziskā stāvokļa uzlabošanai, piemēram, kā labāk vingrot uz skolā pieejamajiem trenažieriem. Savukārt meitenēm būs iespēja darboties profesionāla stilista vadībā un apgūt dekoratīvās kosmētikas lietošanu.

Kauguru skolā notiks labas mājsaimniecības prasmju apgūšana, nupat pirmajā nodarbībā no mājās atvilktnēs nobēdzinātiem pusizdegušiem sveču galiem tika lietas jaunas, skaistas sveces.

Brenguļos pavāres Ingunas vadībā notiks pavārmākslas noslēpumu apgūšana un šajās nodarbībās piedalās jaunieši arī no Trikātas. Visiem tā patika pirmā nodarbība, ka esam lūguši un arī saņēmuši finansētāju atļauju rīkot vairākas šādas nodarbības. Vēl pavasarī Brenguļos notiks arī izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar Zemessardzi. Te gaidām palīdzību un atbalstu arī no mūsu draugiem – Brenguļu jauniešu domes.

Visās skolās būs sarunu vakari – tikšanās ar mūsu novadniekiem, kuriem ir interesantas profesijas, hobiji, vai kādas neparastas rokdarbu prasmes. Mūsuprāt šādi vakari ir lieliski, lai dažādu paaudžu cilvēki atrastu daudz kopīga un mācītos viens no otra.

Jā, kas tad vēl? Vēl būs arī radošās kopdarbības pasākumi bērniem kopā ar vecākiem, Trikātas skolā vien tāds jau tapa uz Ziemassvētkiem – bērnu, vecāku un skolotāju kopīgi uzvestā luga “Sniegbaltītes skola”. Vēl arī fotografēšanas mācības un viens no lielākajiem projekta pasākumiem – vasaras nometne! Nometnes tiks organizētas augustā, visās trīs skolās. Pavisam kopā tās būs iespējams apmeklēt 96 novada bērniem un nometņu organizēšanu ar līdzfinansējumu atbalsta arī novada pašvaldība.

Un vēl biedrībai “Iespēju durvis” taps sava mājas lapa ar virtuālu veikaliņu, kurā vietējie amatnieki un rokdarbnieces varēs pārdot savus izstrādājumus. Aicinām visus pārdot gribētājus sazināties ar mums, lai noskaidrotu iespējamo piedāvājumu! Jāpiebilst, ka arī te saņemam pašvaldības atbalstu un šis darbiņš tiks paveikts sadarbībā ar biedrību “Beverīnas kopdarbības asociācija”.

Pasākumu kalendārs tiks publicēts katram mēnesim gan novada mājas lapā, gan pēc iespējas arī “Beverīnas vēstīs”. Un arī draugiem.lv – meklējiet “Iespēju durvis”! Mums būs arī savs twitter konts. Protams, izmantosim arī tradicionālos informēšanas veidus. Par projekta aktivitātēm vienmēr variet interesēties, zvanot Lindai – 29431271, Ivetai – 29435511, Olitai – 29557978, Brigitai – 26178403 vai Sandrai – 29267815, vai arī rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Linda Krūmiņa

Biedrības “Iespēju durvis” vadītāja

Projektu “Skola iziet Ciemā” finansē Atvērtās sabiedrības fondi un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Vairāk informācijas: www.sfl.lv un www.parmainuskolas.lv

Biedrības “Iespēju durvis” darbīgā vasara

 

Pirmdiena, 20 augusts 2012 10:41

Biedrība "Iespēju durvis" šovasar piedalījās trīs projektu konkursos un saņēma atbalstu visiem trim projektiem. Divi no minētajiem bija mazo projektu konkursi, kurus organizēja attiecīgi Valmieras novada fonds (Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss "Dari sev un citiem") un Hipotēku banka (projektu konkurss "Mēs paši"), trešais ir īpašs gadījums ar atsevišķu stāstu.

 

Valmieras novada fonda konkursā biedrība saņēma 300 latu atbalstu trauku iegādei projektā "Mīlestība iet caur vēderu". Šajā projektā novada iedzīvotājiem būs iespējams piedalīties kulinārijas nodarbībās, kurās ne tikai notiku ēst gatavošana, bet arī apgūta galda klāšana, pareiza uzvedība pie galda, ģimenes svētku organizēšana, pašdarinātu dāvaniņu, apsveikumu, galda karšu gatavošana. Projekta ietvaros nodarbības tiks organizētas septembrī, oktobrī un novembrī visās trijās novada skolās – tās paredzētas visiem interesentiem – mammām un tētiem, bērniem un vecvecākiem. Ar gatavošanas māku un savām īpašajām receptēm dalīsimies paši, pieaicinot profesionāļus, kas atklās mums, piemēram, ēdienu dekorēšanas vai pareizas galda klāšanas noslēpumus.

 

Savukārt Hipotēku bankas konkursā biedrībai tikai piešķirti 200 lati šujmašīnas iegādei projektā "Mobilais radošo darbu centrs Beverīnas novada iedzīvotājiem". Sākotnēji gan projektā tika plānots iegādāties arī vēl citus rokdarbu instrumentus, taču esam pateicīgi par šo piešķirto atbalstu. Šī projekta ietvaros paredzētas nodarbības, kurās dalībnieki varēs apgūt šūšanas prasmes un arī dažādus rokdarbus – arī šī projekta ietvaros nodarbības notiks skolās, no septembra līdz oktobrim. Kā jau norāda projekta nosaukums, aprīkojums būs "mobils", tas ir, pēc nepieciešamības izmantojams visās novada skolās, paredzēts, ka nodarbības turpināsies arī pēc projekta beigām.

Visbeidzot, par trešo projektu. Šis projekts ir turpinājums starptautiskam projektam "Grassoots Europe for Local Wellbeing" jeb "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai", kurā 2011. gadā biedrību uzaicināja piedalīties Izglītības un attīstības centrs (IAC). Toreiz projektā piedalījās piecas Eiropas Savienības valstis un to finansēja Atvērtās sabiedrības fonds (Open Society Foundations).

Patlaban fonds ir piešķīris līdzekļus minētā projekta idejas turpinājumam un biedrība "Iespēju durvis" atkal tika aicināta tajā piedalīties. Šoreiz katrai dalībvalstij tika piešķirta summa projektu īstenošanai ar diviem galvenajiem nosacījumiem – aktivitātēm jābūt balstītām uz vietējo iedzīvotāju vēlmēm un tam jānodrošina pēc iespējas plašāka sadarbība – gan ar iedzīvotājiem, gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju starpā.Finansējums nebija pārāk liels – 25 000 ASV dolāri katrai valstij, un pašas dalībvalsts ziņā tika atstāts lēmums, vai tā iesniegs vienu vai vairākus projektus.

Šī gada pavasarī IAC organizēja vairākus seminārus, kurā notika darbs pie projekta ideju sagatavošanas un šo semināru laikā izveidojās 12 nevalstisko organizāciju grupa, kura tad arī sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu ar nosaukumu „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai".

Kopā ar biedrību "Iespēju durvis" projektā piedalās arī biedrība „Saulessvece" (Balvi), „Allažu attīstības biedrība" (Sigulda), Ģimeņu biedrība „Ligzda" (Brocēni), biedrība „Dzirnakmens" (Krustpils), biedrība „Kurmenes viļņi" (Vecumnieki), fonds „Skolai pie ezeriņa" (Valmiera), biedrība „Kodols" (Aizpute), biedrība „Nākotnei" (Dagda), biedrība „Balta māja" (Līvāni), „Viļakas skolēnu vecāku biedrība" (Viļaka) un biedrība "Cerību spārni" (Sigulda), kura ir šī projekta galvenais partneris un finansējuma administrators – tādējādi patiešām pārstāvam visu Latviju.

Varam lepoties ar to, ka Latvija bija vienīgā valsts, kura iesniedza vienu projektu – pārējie dalībnieki nebija spējuši vienoties, kā arī ar to, ka finansētājiem projekts bija tik ļoti iepaticies, ka Latvijai tika piešķirts vēl papildus finansējums. Projektā paredzēti vairāki kopīgi "lielie" pasākumi projekta dalīborganizācijām, kā arī katrai organizācijai tika piešķirti 850 lati vietējo aktivitāšu organizēšanai.

Biedrības "Iespēju durvis" projektā ar nosaukumu "Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā" iedzīvotājiem būs iespējams apmeklēt gan vingrošanas nodarbības, gan seminārus par radošu pieeju uzņēmējdarbībai, ainavu dizainu un pašgatavotiem kosmētikas līdzekļiem katrā pagastā. Nodarbību tēmas izvēlētas, pamatojoties uz pavasarī skolās veikto iedzīvotāju aptauju. Tāpat arī katrā pagastā tiks paveikts kāds labs darbs ar sabiedrisku ieguvumu – Trikātā paredzēts uzstādīt šūpoles skolas rotaļu laukumā, Brenguļos tiks veidots dzīvžoga kā ceļu norobežojošas joslas stādījums, bet Kauguros pie skolas tiks uzstādīti interesanti koka sportošanas elementi.

Projekta pieteikums ir apstiprināts, patlaban gaidām līdz tiks nokārtotas ar finansējuma saņemšanu saistītās formalitātes. Tad arī publicēsim informāciju par nodarbību laikiem un datumiem. Nodarbības notiks septembrī un oktobrī visos pagastos. Mūs gaida patiesi interesants un darbīgs rudens!

Biedrība "Iespēju durvis" tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda Latvijā īstenotās "Pārmaiņu skolu" programmas ietvaros Beverīnas novadā īstenotā projekta "Dzīves skola" ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Aicinām iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgs skolu turpmākais liktenis Beverīnas novadā iesaistīties biedrības darbībā, kļūstot par tās biedriem.

Linda Krūmiņa,
Biedrības "Iespēju durvis" vadītāja
tālr. 29431271